2012 m. sausio 1 d. įsigalios nauja Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo redakcija (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_

l?p_id=412205&p_query=&p_tr2=2). Pagal šio įstatymo 12 str. ir 10 str. Lietuvos piliečiai ir nuolatiniai gyventojai nebegalės skirti piniginių lėšų – aukų – politinėms partijoms. Fizinių asmenų aukos savarankiškam politinės kampanijos dalyviui galės būti skiriamos tik politinės kampanijos metu.

Būdama jauna ir nespėjusi dalyvauti rinkimuose, bet turinti didelių ambicijų ir ateities viziją, partija „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ šiuo metu neturi teisės pretenduoti į skiriamas valstybės biudžeto lėšas. Deja, nario mokesčio surenkamumo lygis šiuo metu taip pat nėra pakankamas, kad galėtumėme išlikti ir konkuruoti su senosiomis partijomis.

Todėl kreipiamės į Jus prašydami suskubti ir iki šv. Kalėdų skirti partijai „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ auką piniginėmis lėšomis.

Partija „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ gautą auką naudos tik savo įstatų ir Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo (Žin., 2004, Nr. 135-4894) nustatyta tvarka ir tikslais. Vieno asmens skiriamos aukos dydis negali viršyti 40 420 Lt.

Maloniai prašome auką pervesti į politinės partijos „Lietuvos žaliųjų sąjūdis“ (juridinio asmens kodas 302626187) sąskaitą LT23 7300 0101 2698 2245, esančią AB banke ”Swedbank”.

Pasinaudodami proga primename, kad 2011 m. lapkričio 2 d. Valdyba pritarė naujiems savanoriškai mokamo nario mokesčio dydžiams:

  • Nariai, gaunantys ne daugiau 1000 Lt/mėn. aukoja 10-20 Lt./mėn.;
  • Nariai, gaunantys ne daugiau 2000 Lt/mėn. aukoja 20-40 Lt./mėn.;
  • Nariai, gaunantys ne daugiau 3000 Lt/mėn. aukoja 40-60 Lt./mėn.;
  • Nariai, gaunantys ne daugiau 4000 Lt/mėn. aukoja 60-80 Lt./mėn.;
  • Nariai, gaunantys daugiau nei 4000 Lt/mėn. aukoja 80-140 Lt./mėn.

Nario mokestis pervedamas į LŽSP sąskaitą Nr. LT53 7300 0101 2911 2601 (AB Bankas Swedbank). Mokėjimo paskirtis – vardas pavardė nario mokestis už … mėn.

Dėkojame, kad esate kartu.

Linkime ramių šv. Kalėdų.