Seimo pirmininko V. Gedvilo, Energetikos komisijos pirmininko K. Daukšio ir energetikos ministro J. Neverovičiaus susitikimai su bendrovės „Hitachi“ viceprezidentu Koji Tanaka ir jį lydinčia delegacija papiktino žaliuosius. Pasak Lietuvos žaliųjų partijos pirmininko, Seimo nario Lino Balsio, bet koks tolesnis tarimasis su „Hitachi“ atstovais yra nepagarba referendume savo nuomonę atominės elektrinės statymo Lietuvoje klausimu išreiškusiems Lietuvos piliečiams. „Referendume visuomenė aiškiai parodė nepritarimą atominės elektrinės statyboms. Energetikos komisijos pirmininko K. Daukšio viešai pareikšti teiginiai, esą, pagerinus projektą,

Skaityti daugiau

Šiais metais Kauno technologijos universiteto (KTU) atlikta reprezentatyvi apklausa rodo, kad gyventojai vis dar pasisako prieš naujos atominės elektrinės statybą, jai dažniau nepritaria moterys. Tačiau energetikos ekspertai sako, jog po apklausos įvyko esminių įvykių ir baiminasi, kad ši apklausa taps dar viena priemone politikams išvengti atsakomybės už sprendimus, kuriuos juos įpareigojo priimti rinkėjai, portale Delfi.lt rašo žurnalistė Erika Fuks.  Tarptautinio socialinio tyrimo, kurį atliko atlikto KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas, duomenys patvirtina pernai spalį

Skaityti daugiau

„Aišku, kad po Fukušimos avarijos branduolinei energetikai yra keliami dar aukštesni saugumo reikalavimai. Seni reaktoriai šių reikalavimų neatitinka, todėl juos reikia arba rekonstruoti arba uždaryti. Koks kelias geresnis - sunku pasakyti, tarptautiniai specialistai šiuo klausimu turi skirtingas nuomones. Kas dėl naujų reaktorių - norint, kad jie atitiktų naujus reikalavimus - investicijos, tenkančios vienam MW instaliuotos galios yra smarkiai aukštesnės, nei buvo prieš tris ar penkis metus, o tuo labiau - prieš kelis dešimtmečius. Būtent šios

Skaityti daugiau

Į atmosferą pateko radioaktyviosios dalelės po incidento vienoje iš branduolinės fizikos laboratorijų Japonijos prefektūroje Ibaraki. Apie tai šeštadienį pranešė atominę energetiką stebintis komitetas - praneša portalas Delfi.lt.  Nelaimė įvyko ketvirtadienį Tokajimuros laboratorijoje, 120 kilometrų į šiaurės rytus nuo Tokijo, pranešė Japonijos atominės energijos agentūra . Mokslininkai bandė gauti dalelių apšaudydami aukso branduolį protonų srautu, kai įvyko nelaimė. Spinduliuotė plačiau nepasklido; nė vienam mokslininkų medikų pagalbos neprireikė. Keturi tyrėjai patyrė iki 1,6 milisiverto apšvitos. Tarptautinė radiologinės saugos komisija saugios

Skaityti daugiau

Penktadienį vilniečiai miesto centre galėjo gerokai nustebti, išvydę ne ką kitą, o zombius. Černobylio avarijos 27 metinėms pažymėti skirtos akcijos metu Vilniaus V. Kudirkos aikštėje grupė žmonių vaidino radiacijos paveiktus žmones, virtusiais zombiais. Kraupus reginys vilniečiams turėjo priminti apie branduolinės energetikos pavojus.     Balsas.lt tiesioginė nuoroda: http://www.balsas.lt/naujiena/730157/cernobylio-radiacijos-uzkresti-zombiai-vilniecius-gasdino-branduoliniais-siaubais#15352-447427 15min.lt tiesioginė nuoroda:

Skaityti daugiau

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų tru­pu­tė­lį keis­ta, kad vėl mes kryps­ta­me į dis­ku­si­ją apie ener­ge­ti­ką, apie ato­mi­nę ener­ge­ti­ką, jos rei­kia ar ne­rei­kia. Tai yra la­bai rei­ka­lin­ga ir bū­ti­na dis­ku­si­ja ir ją tik­rai rei­kė­tų tęs­ti. Bet šian­dien mes tu­ri­me dis­ku­tuo­ti apie tai, ką mus įpa­rei­go­ja įsta­ty­mas, tai yra kaip mes įgy­ven­di­na­me tau­tos spren­di­mą, pri­im­tą re­fe­ren­du­me, ne­sta­ty­ti ato­mi­nės elek­tri­nės. To­dėl aš pa­tei­kiau at­ski­rą pa­tai­są prie dar­bo gru­pės iš­va­dų. Di­džia­jai iš­va­dų da­liai aš ga­lė­čiau pri­tar­ti, iš­sky­rus ke­le­tą da­ly­kų, ku­riuos gal

Skaityti daugiau

L. BALSYS (MSNG). Ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke, prem­je­re, mi­nist­rai! Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos var­du svei­ki­nu pa­tį Vy­riau­sy­bės su­si­for­ma­vi­mo fak­tą. Jau tik­rai lai­kas pra­dė­ti dirb­ti, o ne vien rū­pin­tis sa­vo an­glų kal­bos ge­bė­ji­mais. Taip pat džiu­gi­na pro­gra­mi­nė nuo­sta­ta siek­ti Lie­tu­vos ge­ro­vės ei­nant ža­lio­sios eko­no­mi­kos ir ener­ge­ti­kos ke­liu, to­kiu ke­liu ei­na to­kios ša­lys kaip Vo­kie­ti­ja ir ap­skri­tai vi­sa Eu­ro­pos Są­jun­ga. Bet, įver­tin­da­mas an­glų kal­bos reikš­mę jū­sų gy­veni­me, no­rė­čiau pri­min­ti an­glų pa­tar­lę, ku­ri sa­ko: „Vie­nu me­tu val­gy­ti py­ra­gą ir jį tu­rė­ti ne­įma­no­ma“. De­ja,

Skaityti daugiau

2012 m. gruodžio 4 d., antradienį, Seimo spaudos konferencijų salėje įvyko Seimo nario Lino Balsio spaudos konferencija „Energetinis saugumas be atomo – ne tik realu, bet ir pelninga!“ Dalyvavo ir Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius. Spaudos konferencijoje bus pristatyta po referendumo dėl atominės elektrinės susidariusi situacija bei Lietuvos žaliųjų partijos siūlomi tolesni veiksmai, galintys ne tik garantuoti Lietuvai energetinį saugumą be priklausomybės nuo importinių dujų, bet ir unikalų finansavimo modelį, leisiantį šalies gyventojams pelningai investuoti

Skaityti daugiau

Šeštadienį, š.m. lapkričio 24 d., nuo 11 val. "Forum palace", Vilniuje vyksiančiame Žaliųjų sąjūdžio Suvažiavime daugiau nei 140 delegatų, atstovaujančių visoje Lietuvoje išsibarsčiusius Žaliųjų sąjūdžio skyrius, komitetus bei aktyviausius narius, rinksis į neeilinį partijos Suvažiavimą. Skelbiamoje darbotvarkėje numatytas pasirodymo 2012 m. Seimo rinkimuose aptarimas bei naujo partijos pirmininko bei valdymo organų: Valdybos bei Tarybos,  narių rinkimai. Taip pat numatoma svarstyti partijos Įstatų pataisų projektą, kuriame siūloma keisti valdymo organų sudarymo tvarką bei perskirstyti jų kompetenciją,

Skaityti daugiau

Lapkričio 20 d. "Transparency International" Lietuvos skryrius kviečia Jus į diskusiją “Kiek skaidrumo reikia Visagino atominės elektrinės projektui?” Ar koncesijos sutarties tarp Lietuvos Respublikos ir kompanijos „Hitachi“ nuostatos riboja Lietuvos piliečių teisę gauti informacijos? Kaip šios nuostatos galėtų paveikti projekto skaidrumą ir viešumą ateityje?  Kaip Visagino atominės elektrinės projektas nušviečiamas Latvijoje ir Estijoje? Atsakymų į šiuos ir kitus klausimus ieškos Vilius Bernatonis (advokatas, „Tark Grunte Sutkiene“, Lietuva), Lietuvos žiniasklaidos atstovas (laukiama patvirtinimo), Lydia Medland (teisės į informaciją ekspertė, organizacija „Access Info Europe“, Ispanija), Reinis Aboltins (energetikos

Skaityti daugiau

Nuo Fukušimos tragedijos praėjo daugiau kaip metai, tačiau informacija apie šį įvykį iki šiol lieka prieštaringa, neišsami ir netiksli. Fukušimos prefektūros, kur oras dabar užterštas radioaktyviomis medžiagomis, gyventojai grįžo prie įprasto gyvenimo. Jie tikisi, kad radiacija neturės jokios įtakos jų sveikatai. Tiesa, ramybės jiems neduoda per nepriklausomus šaltinius vis dažniau nutekanti informacija apie realias katastrofos pasekmes. Vidinis apšvitinimas, atviros evakuacijos zonos, radioaktyvus maisto užterštumas -- visos šios grėsmės kelia didžiulį siaubą, kurio jie patys nugalėti

Skaityti daugiau

2012 m. Lapkričio 13 j. Nuo 18:00 iki 20:00 Venclovų namuose, Pamėnkalnio g. 34, Vilniuje. 2012 m. lapkričio 13 d., antradienį, 18 val., Laisvasis universitetas (LUNI) kviečia į susitikimą su Lietuvos inovacijų centro projektų konsultantu, vienu iš Lietuvos žaliųjų sąjūdžio vadovų Sauliumi Lapieniu. Lektorius papasakos apie bandymus nuslėpti tiesą apie Fukušimos AE avariją bei įvairiose šalyse (ne tik Japonijoje, bet ir Lietuvoje) varomą atominės energetikos propagandą. Pokalbis vyks Venclovų namuose, Pamėnkalnio g. 34, Vilniuje.  

Skaityti daugiau

Lapkričio 5 dienos popietę prie Lietuvos ambasados Berlyne susirinkę pilietinės visuomenės atstovai reikalavo įgyvendinti referendumo dėl naujos atominės elektrinės Lietuvoje rezultatus. Antiatominėmis vėliavomis „Atominės energijos? Ačiū, nereikia“ mojavę piliečiai buvo sunerimę dėl Lietuvos valdžios atstovų pasisakymų nepaisyti referendumo rezultatų. Pilietinės visuomenės atstovai aiškino, kad referendumo rezultatai pagal Referendumo įstatymą yra įpareigojantys, nepaisant to, kad referendumas vadinosi konsultaciniu. „Jei referendumo rezultatai nebūtų įgyvendinti, tai reikštų, kad Lietuva yra diktatūrinė valstybė, tokia kaip Baltarusija“, - protesto metu

Skaityti daugiau

November 5th, 13.30 antinuclear activists will be protesting at Lithuanian embassy in Berlin, Charitéstr. 9. They will demand Lithuanian politicians to make amendments to pronuclear laws, in line with the results of a referendum held on October 14th 2012. By law the referendum is legally binding. While there are two types of referendum in Lithuania - mandatory and consultative (deliberative) - both have the legal force. The difference between them is how they should be

Skaityti daugiau

Konferencija „Kauno bendruomenė - darnios energetikos link: atsinaujinantys energijos šaltiniai ir efektyvus energijos naudojimas“ PROGRAMA Data: 2012 m. spalio 26 d. Vieta: Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96 Organizatorius: Aplinkos inžinerijos institutas, KTU Partneriai: Kauno miesto savivaldybė, Lietuvos energetikos institutas Dalyviai: savivaldybės, mokslo institucijų, verslo įmonių, nevyriausybinių organizacijų, visuomenės ir kitų suinteresuotų organizacijų atstovai Dalyvavimas nemokamas. 830-900 Registracija 900-910 Sveikinimo žodis, Algirdas VAITIEKŪNAS (Kauno miesto savivaldybė, Energetikos skyrius) 910-930 Atsinaujinanti energetika darnaus vystymosi kontekste, prof.

Skaityti daugiau

SEMINARAS “Energijos efektyvumo priemonių įgyvendinimas.Gairės Lietuvai atsižvelgiant į ES politiką ir Šiaurės šalių patirtį” 2012 m. spalio 23 d., Vilnius (Viešbučio „CONTI Hotel“ konferencijų centras (Raugyklos g. 7/2) Naują pagreitį ir reikalavimus visoms ES šalims suteikia Europos Parlamento ir Tarybos patvirtinta energijos vartojimo efektyvumo direktyva, įpareigojanti atnaujinti didelius valstybinius pastatus, imtis taupymo priemonių energijos paskirstymo ir pardavimo srityse, taip pat reguliariai atlikti energijos vartojimo auditą visose didelėse įmonėse. Lietuvai ir visoms ES šalims ši direktyva

Skaityti daugiau

Visai priartėjus lemiamam Tautos sprendimui spalio 14 d. referendume dėl atominės elektrinės statybų Lietuvoje šioms statyboms nepritariantys aktyvistai, žalieji ir visuomeninės organizacijos visoje Lietuvoje kėlė anti-atominį vajų. Š.m. spalio 9 d. ELTA vykusioje spaudos konferencijoje visuomenei pristatyta Kaliningrado srities AE vertinanti ataskaita. Pristatant šią studiją V. Slyviak, A. Kozlov bei S. Pikšrys taip pat aptarė ir Visagino AE bei apskritai regiono atominės energetikos plėtros perspektyvas bei pavojus. Susipinti su ataskaita galite paspaudę nuorodą: Challenges of ensuring

Skaityti daugiau

PAKLAUSK EKSPERTO Lietuvos aplinkosaugos organizacijos ir pasaulinė aplinkosaugos organizacija „Greenpeace“ kviečia atvykti į susitikimą su užsienio ekspertais ir užduoti rūpimus klausimus apie atominę energetiką prieš einant balsuoti referendume dėl naujos atominės elektrinės Lietuvoje spalio 14 d. Spalio 12 d. Vilniuje 14:00 val. Tarptautinėje vadybos mokykloje (ISM), II rūmai, 113 aud., Arklių g. 18 18:30 val. Vilniaus mokytojų namų svetainėje, I a., Vilniaus g. 39/6 „Greenpeace“ įsitikinę, kad faktai rodo, jog atominė energetika yra pernelyg pavojinga

Skaityti daugiau

Černobylio katastrofa: ar pasimokysime? Artėjančio referendumo išvakarėse „Versmės“ leidykla išleido naują šių dienų aktualijomis alsuojančią knygą – Georgijaus Kopčinskio ir Nikolajaus Šteinbergo „Černobylis. Katastrofos anatomija“. Knygoje analizuojamos garsiausios atominės jėgainės katastrofos priežastys ir pamokos, ko gero, pirmą kartą nušviečiamas tikrasis Černobylio atominės elektrinės personalo vaidmuo per 1986 metų avariją ir likviduojant jos padarinius. Knygos autoriai – žinomi branduolinės energetikos specialistai, sukaupę didžiulę atominių elektrinių eksploatavimo, vadovavimo branduolinei energetikai ir jos saugos užtikrinimo patirtį. Visuomenėje netylant

Skaityti daugiau

Šaltinis: 15min.lt Visą straipsnį skaitykite:  http://www.15min.lt/naujiena/pinigai/lietuvos-naujienos/zaliuju-sajudzio-vicepirmininkas-gintas-umbrasas-atomine-energija-ir-nemorali-ir-nepigi-194-260407 Visagino atominėje elektrinėje (VAE) pasikartojus Černobylio ar Fukušimos katastrofoms, Lietuvą tikriausiai reikėtų ištrinti iš žemėlapio, įsitikinęs bendrovės „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“ direktorius, Lietuvos žaliųjų sąjūdžio vicepirmininkas Gintas Umbrasas. Jis, duodamas interviu savaitraščiui „15min“, vieną po kito žeria argumentus šio projekto nenaudai: mažėja gyventojų ir elektros poreikis, gresia didžiulė skola, trūksta patyrusių energetikų, o japonišką darbo kultūrą ir tempą gali įveikti lietuviški įpročiai. – Pradėsiu nuo tiesaus klausimo – reikia

Skaityti daugiau

Jau visai priartėjus mūsų teisei nuspręsti, ar reikia Lietuvoje statyti naują atominę elektrinę, Žaliųjų sąjūdis kviečia išvysti instaliaciją "Nemesk pinigų į balą", o praeivius pasinaudoti proga užduoti dar likusius klausimus atominės energetikos ekspertams ir mokslininkams.   Laikas: 2012-10-11 13 val. Vieta: V. Kudirkos aikštė, Vilnius   Kontaktinis (-iai) asmuo (-enys): Sigutė Dautartaitė Lietuvos žaliųjų

Skaityti daugiau

Š.m. spalio 9 d. ELTA vykusioje spaudos konferencijoje visuomenei pristatyta Kaliningrado srities AE vertinanti ataskaita. Pristatant šią studiją V. Slyviak, A. Kozlov bei S. Pikšrys taip pat aptarė ir Visagino AE bei apskritai regiono atominės energetikos plėtros perspektyvas bei pavojus. Susipinti su ataskaita galite paspaudę nuorodą: Challenges of ensuring energy security of Kaliningrad

Skaityti daugiau

Lietuvos aplinkosaugos organizacijos ir pasaulinė aplinkosaugos organizacija „Greenpeace“ kviečia atvykti į susitikimą su užsienio ekspertais ir užduoti rūpimus klausimus apie atominę energetiką prieš einant balsuoti referendume dėl naujos atominės elektrinės Lietuvoje. Spalio 9 d. 15-17 val. Mokslo ir Technologijų parke universiteto miestelyje (H. Manto g. 84) su akademine bendruomene, studentai s, žiniasklaida, visais norinčiais. 18.30-20.30 val. Salė viešbutyje „Amberton Klaipėda“ (visiems žinomas kaip viešbutis „Klaipėda“, Naujojo Sodo g. 1) su Klaipėdos visuomene.ŠIAULIAI Spalio 10 d.

Skaityti daugiau

Š.m. spalio 9 d. 11 val. ELTA (Gedimino pr. 21/2,) spaudos konferencijoje vienas žinomiausių Rusijos nevyriausybinių organizacijų branduolinės energetikos ekspertas, organizacijos “Ecodefence” vadovas Vladimir Slyviak pristatys studiją “Iššūkiai užtikrinant Kaliningrado srities energetinį saugumą: Ar pakankamas pagrindimas Baltijos AE projektui” ("Challenges of ensuring energy security of Kaliningrad Region: How strong is the case for the Baltic NPP?"). Studijos autoriai yra buvęs Rusijos atominės energetikos viceministras Bulat Nigmatulin (Булат Нигматуллин) ir buvęs Kaliningrado srities vyriausybės kuro ir

Skaityti daugiau

Jau visai priartėjus mūsų teisei nuspręsti, ar reikia Lietuvoje statyti naują atominę elektrinę, Žaliųjų sąjūdis kviečia išvysti instaliaciją "Nemesk pinigų į balą", o praeivius pasinaudoti proga užduoti dar likusius klausimus atominės energetikos ekspertams ir mokslininkams. Instaliaciją galite išvysti: spalio 8 d. 10-18 val. Laisvės aikštė, Prienai; spalio 9 d. 12 val. Laisvės al. prie fontano, Kaunas; spalio 10 d. 8-17 val. prie savivaldybės Alytuje; spalio 11 d. 13-21 val. Vilnius, V. Kudirkos aikštė; spalio 12 d. Druskininkai

Skaityti daugiau

 Laiškas rinkėjui Gerbiamas rinkėjau! Prie šio laiško prisegame žurnalą „Energijos erdvė“ Nr. 3 (elektroninė versija), kuriame energetikai ir sąžinę nepraradę politikai prieštarauja valdžios propaguojamam Visagino Atominės Elektrinės (VAE) projektui. Artėjant rinkimams ir referendumui, visuomenė turi teisę susipažinti ir su alternatyva, kuri yra priešinga valdžios, nuomonei. Todėl šį laišką ir prie jo prisegtą žurnalą turėtų perskaityti kaip galima daugiau žmonių. Siūlome Jums prisidėti prie šios informacijos platinimo, pasitelkiant internetą. Kiekvienas gavęs šį laišką, pasinaudodamas FW procedūra,

Skaityti daugiau

Pateikiame organizacijos laiško vertimą į lietuvių kalba. Su originaliu laiško tekstu galima susipažinti čia.   ATVIRAS LAIŠKAS Dėl naujos atominės elektrinės regione Amsterdamas, 2012 m. rugsėjo 27 d.   Gerb. p. Ministre pirmininke, Artėjant spalio 14 d. referendumui dėl naujos atominės elektrinės, bendradarbiaudama su Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis Greenpeace planuoja Jūsų šalyje surengti seriją susitikimų pavadinimu „Paklausk eksperto“. Organizacija Greenpeace yra labai susirūpinusi dėl šiuo metu Lietuvoje vykstančių diskusijų tono, daugiausiai diktuojamo Visagino atominės elektrinės projekto propaguotojų

Skaityti daugiau

Gabija Sabaliauskaitė / Savaitraštis „Ekonomika.lt“ Nuo į gamybą orientuotos ekonomikos sistemos reikia pereiti prie paremtos gerove, o gamybos procesas turi atitikti uždarą ciklą, kaip gamtoje: atliekos turi tapti žaliavomis, – įsitikinusi Indrė Kleinaitė, ekonomistė ir darnaus vystymosi ekspertė. Pašnekovė kalba ir apie vietinius atsinaujinančios energijos šaltinius, kurie galėtų pakeisti planuojamą Visagino atominę elektrinę (VAE). Dar per krizę kalbėjote, kad senojo modelio ekonomika negali išlaikyti nuolatinio augimo, yra pasmerkta recesijoms. Dabar netyla kalbos apie antrąją krizę,

Skaityti daugiau

Seimo nario Ž. Šilgalio pranešimas: referendume žmonės ne pataria, o sprendžia 2012 m. rugsėjo 20 d. pranešimas VIR   Iki spalio 14 d. vyksiančio referendumo dėl Visagino atominės elektrinės (VAE) statybų liko mažiau nei mėnuo, tačiau iki šios dienos iš valstybės pusės nedaroma nieko, kad referendumas įvyktų ir žmonės išsakytų savo nuomonę. Už mokesčių mokėtojų milijonus perkamose reklamose blizga modernūs reaktoriai, kalba protingi ekspertai, niekam nesuprantama technokratine kalba dėstomi VAE privalumai. Bet nei viename pirktiniame

Skaityti daugiau

2012 m. rugsėjo 12 d. Vilniuje prie V. Kudirkos paminklo vykusios akcijos video rasite http://www.youtube.com/watch?v=R0bHJxgNmcg&feature=youtu.be "Janas Haverkampas – Rytų ir Vidurio Europos atominės energetikos ekspertas, atstovaujantis „Greenpeace“ organizacijai. J. Haverkampo nuomone šiuo metu Vilniuje yra tiesiog politikuojama. Ir visos idėjos susiveda į centralizuotos energetikos strategiją. „Tačiau kaimo vietovėse, mažesniuose miesteliuose atsiras iniciatyvų, kurios visa tai „pralauš“. Jau dabar mačiau kelias vėjo turbinas. Antradienį, kai atvykau į Lietuvą, buvo rami diena ir jos dirbo visu pajėgumu.

Skaityti daugiau

Inga Labutytė, grynas.lt Janas Haverkampas – Rytų ir Vidurio Europos atominės energetikos ekspertas, atstovaujantis „Greenpeace“ organizacijai. Išgirdę organizacijos pavadinimą greičiausiai galvojate, jog šio vyruko darbas – protestuoti ir rėkauti iškėlus radioaktyviais ženklais margintus plakatus. Iš tiesų Jano pavardė kai kuriems Bulgarijos, Lenkijos, Čekijos ar Vokietijos politikams turėtų kelti galvos skausmą. Jiems tenka atsakinėti į priekabius Jano klausimus apie atominės energetikos projektus, o kartais – ir bylinėtis su juo teisme pamiršus vieną ar keletą svarbių dokumentų,

Skaityti daugiau

Akcijos nuotraukas rasite: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151155062629443.467390.49318194442&type=1 Rugsėjo 12 d. 12 val. prie V. Kudirkos paminklo Vilniuje surengta akcija „Pabusk spalio 14 d.“ Greenpeace atstovas Jan Haverkamp susirinkusiems sakė "Pasaulyje vos keletą kartų valstybės piliečiai turėjo teisę spręsti dėl AE statybos ar plėtros jų šalyje. Ir visus tuos kartus piliečiai tarė ne atominei energetikai. Jie suprato, kad tai nėra saugus ar ekonomiškai naudingas projektas jų šaliai. Kviečiu ir lietuvius atsakingai dalyvauti referendume ir tarti NE atominei energetikai." Po Greenpeace

Skaityti daugiau

Šaltinis: LR Nuolatinės atstovybės ES interneto svetainė http://www.eurep.mfa.lt/index.php?3032344752 Reaguodama į pastaruoju metu pasirodančią informaciją apie Kaliningrado atominės elektrinės projekto eigą, Užsienio reikalų ministerija (URM) dar kartą atkreipia dėmesį, jog Lietuva siekė ir sieks, kad Kaliningrado atominės elektrinės projekto poveikio aplinkai vertinimas būtų atliekamas remiantis Jungtinių Tautų poveikio aplinkai įvertinimo tarpvalstybiniame kontekste konvencijos (Espo konvencija) nuostatomis. URM sveikina Rusijos pastangas taikyti šios konvencijos reikalavimus ir tikisi, jog visi joje numatyti bendradarbiavimo ir derinimo su poveikį patirsiančiomis šalimis

Skaityti daugiau

Skaitytojo komentaras Delfi straipsniui „Branduolinės energetikos konsultantas: tai, kas dabar vyksta su naująja AE, yra laiko gaišimas“. Edmundas Piesarskas,  "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, 2012 m. rugsėjo 6 d., Delfi. Perskaičius minėtą interviu, tenka patikslinti kai kuriuos branduolinės energetikos konsultanto teiginius.   Ištrauka iš interviu. Klausimas: Edmundas Piesarskas, EKT. Ar tikite, kad AE statybos sąmata bus tokia, kaip kad prognozuoja LR Energetikos ministerija ir Vyriausybė bendrai? Atsakymas: Dr. Gintaras Gavėnas. Tačiau yra ir gerų pavyzdžių –

Skaityti daugiau

Rugsėjo 12d. 12.00 val. V. Kudirkos a. Vilniuje vyks akcija "Pabusk spalio 14 d.", siekiant atkreipti dėmesį į atominės energetikos vystymo pavojus Lietuvoje. Dalyvauja P. Schockweiler (Europos jaunųjų žaliųjų federacija). Akcijos programoje numatytas masinis dalyvių skambinimas atsineštais varpeliais! Nelikime abejingais atominės energetikos problemoms ir sudalyvaukime akcijoje kartu! Maloniai kviečiame

Skaityti daugiau

Panaudotos nuotraukos priklauso www.balsas.lt Pirmadienio vidurdienį Vinco Kudirkos aikštėje Vilniuje septynių nevyriausybinių organizacijų ir  politinių partijų atstovai pasirašė deklaraciją, kuria įsipareigoja siekti, kad Lietuva atsisakytų ne tik Visagino atominės elektrinės (VAE) projekto, bet visų pavojingų branduolinių technologijų plėtros šalies teritorijoje. "Itin svarbu, kad žmonės suvoktų referendumo svarbą ir ateitų išsakyti savo nuomonės. Rinkdami parašus referendumui dėl Visagino atominės jėgainės surengti, mes daug bendravome su žmonėmis gatvėse, lankėme renginius ir  namus. Taip elgsimės ir toliau, miestų

Skaityti daugiau

Ačiū visiems, prisijungusiems prie Žaliųjų sąjūdžio sąskrydžio Užuguostyje, Prienų raj.   Ypatinga padėka tenka visam Prienų raj. skyriui, priėmusiam svečius labai atsakingai ir be galo rūpestingai. Ypač ačiū jo vadovui Gintautui Sodaičiui ir jo komandai: Vandai, Agnei, Aistei, Arui, Aušrai ir kitiems.      Ačiū Druskininkų skyriui ir jo pirmininkui Laurynui bei jo kamandai: Virginijoms ir Jonui, padovanojusiam įdomią paskaitą apie paukščius. Dėkui Kauno skyriui, jo pirmininkui Tomui ir komandai.  Ačiū Jūratei, parengusiai Green New

Skaityti daugiau

Indrė Kleinaitė, ekonomistė ir darnaus vystymosi ekspertė, GYVA.LT, www.DELFI.lt 2012 m. rugpjūčio 2 d. 2012 m. liepos 17 d. Seimas pritarė konsultacinio referendumo dėl naujos atominės elektrinės statybos idėjai ir spalio 14 d. referendumas įvyks. Kiekvieno Seimo nario, balsavusio už referendumą, vidiniai motyvai turbūt patys įvairiausi, tačiau istoriškai fiksuojame faktą, kad Seimas nedrįso dar labiau erzinti jau suerzintos pilietiškai aktyvios visuomenės dalies, kurie turi kitokią viziją dėl Lietuvos energetinio saugumo ir naujos atominės elektrinės statybas

Skaityti daugiau

Šiandien, liepos 16 d., LR Seimas priėmė nutarimą rengti patariamąjį referendumą dėl Visagino atominės elektrinės. Svarstymo metu Žaliųjų sąjūdžio ir Valstiečių ir žaliųjų sąjungos jaunimas drauge stebėjo Seimo posėdį suformavę užrašą "UŽ REFERENDUMĄ". Referendumą palaikančio žaliųjų jaunimo skaičius salės balkone šįkart nenusileido Visagino moksleiviams, kuriuos atlydėjo Visagino merė. "Tai maža visos žaliųjų bendruomenės pergalė. Šis Seimo sprendimas reiškia, kad atkakliausi ir labiausiai užsispyrę Lietuvos piliečiai vis tik gali priversti valdančiuosius liautis buldozeriu stumti visai Tautai svarbius sprendimus",-

Skaityti daugiau

Šatinis: delfi.lt Seime diskutuota dėl nutarimo, kuriuo siūloma Lietuvoje rengti referendumą dėl atominės elektrinės statybos. Seime viešai per diskusijas kalbėję parlamentarai pasisakė už referendumą, tačiau premjeras Andrius Kubilius ragino balsuoti už pataisą, numatančią referendumą rengti po poros metų, bet jai buvo nepritarta. Po svarstymo už referendumą pasisakė 64 parlamentarai, prieš buvo 35, susilaikė 25. Pasak premjero, referendumą organizuoti po kelių metų būtų protinga, nes tuomet žmonėms bus pateikta daugiau projekto techninių detalių, tokią pataisą rėmė

Skaityti daugiau

Šaltinis: delfi.lt Ryga yra pasirengusi pasakyti „ne“ Visagino atominės elektrinės (AE) Lietuvoje projektui, jei į Latvijos interesus nebus atsižvelgta, pareiškė šalies premjeras Valdis Dombrovskis. „Esame pasirengę tęsti diskusijas, bet jei į Latvijos sąlygas nebus atsižvelgta, esame pasirengę projektui pasakyti „ne“, - pareiškė premjeras, kurį cituoja laikraštis „The Baltic Times“. „Mes uždavėme kelis svarbius klausimus, bet Lietuvos pusė neskuba į juos atsakyti“, - sakė jis interviu Latvijos radijui. Pasak V.Dombrovskio, nors Lietuvos pusė pasiūlė projekto koncesijos

Skaityti daugiau

Piliečių iniciatyvinė grupė "Žmonės sprendžia", siekianti referendumo dėl naujos atominės elektrinės Lietuvoje, taip pat šalies nevyriausybines aplinkosaugines organizacijas vienijanti Aplinkosaugos koalicija smerkia neskaidrius Lietuvos valdžios metodus, primetant Lietuvos žmonėms atominės elektrinės projektą.   Visuomenės nuomonės apklausos rodo, jog du trečdaliai Lietuvos gyventojų nepritaria naujos branduolinės jėgainės statybai, dar daugiau žmonių jaučia baimę dėl pavojingų branduolinių atliekų ilgalaikio laidojimo, yra įsitikinę, jog Visagino AE statyba užkraus sunkią skolų naštą mokesčių mokėtojams.   Viena didžiausių pasaulyje aplinkosauginė

Skaityti daugiau

Martynas Nagevičius 2012-06-13 13:41 Šaltinis lrytas.lt   Lietuva turi puikias sąlygas plėtoti biokuro kogeneracines elektrines, kuriose deginamas biokuras galėtų virsti „žalia“ elektros energija, o likutinė šiluma galėtų būti panaudojama pastatų šildymui.   Lietuvoje, skirtingai nuo daugelio Pasaulio šalių, yra išvystytas centralizuoto šilumos tiekimo ūkis. Lietuvoje yra santykinai dideli biokuro, kurį galima būtų panaudoti nekenkiant gamtai, ištekliai. Lietuva yra palyginus šalto klimato šalis, o ekonomikoje vyrauja paslaugų sfera, sunkiosios pramonės praktiškai nėra ir ateityje jos dalis

Skaityti daugiau

Šaltinis: www.veidas.lt Diskusijos dėl strateginių energetikos projektų įgyvendinimo pastebimai kaista ir ginkluojasi skaičiais. Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos direktorius Martynas Nagevičius, Visagino atominės elektrinės verslo plane aptikęs krūvą netikslumų ir nepagailėjęs laiko daliai pateiktų lentelių perskaičiuoti, įrodinėja, kad projektas valstybei komerciškai bus ne pelningas, o nuostolingas. Sudėtingiausiai valdininkams įveikiamu projekto kritikų ruporu pastaruoju metu tapęs ambicingas konsultantas džiaugiasi, kad jo skaičiavimais pagaliau susidomėjo bent vienas viceministras – tiesa, ne iš Energetikos, o iš Ūkio ministerijos. Geriau,

Skaityti daugiau

Šaltinis: www.lrs.lt 2012 m. gegužės 30 d. pranešimas VIR Gegužės  30 d. Ekonomikos komitetas posėdyje apsvarstė Suskystintų gamtinių  dujų terminalo įstatymo projektą  Nr. XIP-4406,  kuriuo  siūloma nustatyti suskystintųjų  gamtinių dujų  terminalo įrengimo  Lietuvos Respublikos teritorijoje, veiklos ir eksploatavimo bendruosius  principus bei reikalavimus. Projektas taip pat sudaro teisines, finansines ir  organizacines sąlygas suskystintųjų gamtinių dujų terminalo projektui įgyvendinti. Komitetas, atsižvelgdamas į Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Valstybės  valdymo ir savivaldybių  komiteto, asocijuotų verslo struktūrų pasiūlymus, pritarė komiteto

Skaityti daugiau

Šaltinis: www.delfi.lt Ekonomistas, VU dėstytojas Dr. Raimondas Kuodis negaili aštrios kritikos  politikų planams statyti Lietuvoje Visagino atominę elektrinę. Kalbėdamas  penktadienio vakarą Žinių radijo laidoje „Aktualusis interviu“ jis susiejo  vyriausybės ambicijas statyti VAE su egoistiniu politikų siekiu pasistatyti sau  paminklą ir įsiamžinti. „Dabar pasakyti, kad dėl to mes statom, kad kažkas kažkada su kažkuo pasirašė memorandumus, tai yra bukumo, ne protingumo požymis. Vilkt šalį į projektus,  kurie ekonomikos neišgelbės, energetikos irgi neišgelbės, bet gali finansiškai  sužlugdyti,

Skaityti daugiau

Vyriausybės palaimintais energetikos projektais tiki ne visi Gegužės 9 d. vykusiame Vyriausybės posėdyje Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus vadovaujamas ministrų kabinetas pritarė didžiulės apimties dokumentų paketui, reglamentuojančiam strateginių energetikos projektų įgyvendinimą. Vyriausybė su A. Kubiliumi priešaky tradiciškai šiuos projektus pristato kaip Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategiją, garantuojančią Lietuvai saugumą, ekonominę naudą ir integraciją į Europą, tačiau atominės energetikos priešininkai ir nemažai energetikos specialistų savo argumentais atremia šiuos teiginius ir tikina, kad pasirinkta energetikos kryptis ne naudinga, o

Skaityti daugiau

Šaltinis: www.delfi.lt Lietuva turi daug nenaudojamos žemės, dirvonuoja šimtai tūkstančių hektarų. Biomasės gamybai užtektų skirti tik nedidelę jos dalį ir to esą užtektų Lietuvos poreikiams patenkinti. Taip būtų išnaudojami vietiniai resursai ir žmogiškieji ištekliai. Šalies biokuro gamintojus ir tiekėjus vienijančios  biomasės energetikos asociacijos „Litbioma“ prezidentas Remigijus Lapinskas  siūlo valstybei statyti ne atominę elektrinę, o kogeneracines biomasės jėgaines,  kurios gyventojams tiektų ir šilumą, ir elektrą. Apie energetines alternatyvas,  Lietuvos poreikius ir galimybes su R. Lapinsku LRT

Skaityti daugiau

Pradėjus kelti klausimus dėl Visagino atominės elektrinės (VAE) projekto ekonominio pagrįstumo bei reikalingumo Lietuvai, pastaruoju metu viešojoje erdvėje sustiprėjo opozicija diskusijoms šiais klausimais bei padaugėjo Vyriausybės atstovų pranešimų su įvairiais VAE ir alternatyvių šaltinių generuojamos elektros energijos savikainos palyginimais. Šių palyginimų ypač padaugėjo po viešojoje erdvėje pasigirdusių iniciatyvų surengti referendumą dėl atominės energetikos ateities Lietuvoje. Tačiau VAE šalininkų argumentai dažnai apsiriboja manipuliavimu didžiausiomis Tautos baimėmis, kurias suformavo istoriškai susiklosčiusios aplinkybės, nekorektiškais palyginimais bei populizmu, operuojant

Skaityti daugiau

Politikai puikiai supranta, kad bet kokiam bankui pateikus „verslo planą“ be kaštų naudos analizės, prognozuojamų pelnų ir nuostolių, balansų, bankininkai nepradėtų tokio dokumento net skaityti.   „Visagino atominės elektrinės (VAE) verslo plano iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir UAB „Visagino atominė elektrinė“ perspektyvos“ rengėjai klaidingai mano, jog Lietuvos Respublikos Seimo nariams užteks tik jokiais skaičiavimais neparodyto ir nepagrįsto teiginio, kad investicija yra atsiperkanti, net nenurodant verslo plane planuojamo per metus elektrinėje pagaminti kilovatvalandžių skaičiaus.   Politinė

Skaityti daugiau

Lietuvos žalieji, pradėję rinkti parašus referendumui dėl atominės elektrinės statybos, vis dar tikisi, kad referendumą paskelbs Seimas, tad nereikės iki birželio 27 dienos surinkti 300 tūkstančių parašų. Trečiadienį Vyriausybė pritarė Visagino atominės elektrinės statymo koncesijos sutarties projektui. Lietuvos Žaliosios politikos instituto prezidentas ir vienas referendumo organizatorių Linas Balsys, prieš metus palikęs prezidentės Dalios Grybauskaitės komandą,  teigia, kad Lietuvos Vyriausybę valdo klanas, kuris ir gina naujos atominės elektrinės projektą. L. Balsys ketina kandidatuoti į Seimą rudenį,

Skaityti daugiau

Dėkojame visiems prisijungusiems prie referendumo "Žmonės sprendžia" ir Žaliųjų sąjūdžio akcijos "Prieš valdžios buldozerį", vykusios 2012 m.gegužės 10 d. prie LR Seimo. Lietuvos žaliųjų sąjūdis ketvirtadienį prie Seimo reikalavo parlamento nesvarstyti atominės elektrinės įstatymų, kol nebus surengtas referendumas dėl elektrinės. Grupelė žaliųjų sekė aplink Seimą važiuojantį buldozerį su užrašu „Hitachi“ ir rankomis „stabdė“ jį, kai jis bandydavo pasukti link parlamento pastato. Apie akciją lrytas.lt rašė: "Prieš buldozerį ėjo ir jam kelią rodė žaliasis su premjero

Skaityti daugiau

Dr. Artūras Daubaras Trečiadienį Vyriausybė pritarė energetiniams projektams, tame tarpe ir Atominės elektrinės statybai, nepamirštant pabrėžti, kad, juos įgyvendinus, bus įtvirtinta Lietuvos energetinė nepriklausomybė. Net Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje atsirado šis žodis. Sunku būtų prieštarauti, kad Lietuvai nereikia energetinės nepriklausomybės. Paskutiniais metais tapome ypač nuo to priklausomi. Visuomenė, žmonės nuleido rankas, nebeišgali išsimokėti už elektrą, dujas. Tikėtina, kad ir emigracijos mąstai pastaraisiais metais susiję su brangstančiu dėl energetinių resursų kainos pragyvenimu Lietuvoje. Sunku būtų prieštarauti,

Skaityti daugiau

 Lietuvos Žaliųjų sąjūdžio partija (LŽSP) nepritaria Vyriausybės gegužės 9-tąją patvirtintiems siūlymams įtraukti į Seimui teikiamo energetikos įstatymų paketą ir sprendimus dėl Visagino atominės elektrinės statybų. LŽSP laikosi nuostatos, jog viename energetikos įstatymų pakete tokie nutarimai, kaip suskystintų dujų terminalas, elektros jungtys, Baltijos šalių energetikos rinkų integracija negali būti suplakti kartu su siūlomais sprendimais dėl Visagino atominės elektrinės statybų. Bandymas pridengti abejotinos vertės atominį projektą tikrai svarbiais energetinei nepriklausomybei sprendimais klaidina Lietuvos žmones ir apriboja jų

Skaityti daugiau

Anąkart, su nafta, kai Ivano neprileidome prie vamzdžio, padarėme „viljamso“ aferą. Dabar kaip? Statysime atominę! Tada Ivanas išsigąs ir nestatys savo dviejų – Kaliningrado srityje ir Baltarusijoje. Taip, mes tiesiog priblokšime Ivaną savo įspūdingais branduoliniais ketinimais po gero dešimtmečio užkurti „Hitachi“ reaktorių. Visą straipsnį skaitykite čia:

Skaityti daugiau

Sutinkant kalendorinio pavasario pirmąjį savaitgalį, šių metų kovo 3 d. Lietuvos žaliųjų sąjūdžio Vietos bendruomenių iniciatyvų ir kaimo reikalų komitetas kartu su Lietuvos žaliųjų sąjūdžio Švenčionių skyriumi ir Baltijos pluoštinių kultūrų augintojų ir perdirbėjų asociacija surengė išvažiuojamąjį posėdį-seminarą ekologine tema. Renginys vyko Švenčionių rajono Činčikų kaimo sodyboje. Į Lietuvos žaliųjų sąjūdžio vėliava papuoštą paprastą aukštaičių valstiečio trobą sugužėjo būrys kaimo bendruomenės narių bei svečių iš Švenčionių ir kitų šalies miestų. Renginys, kurį organizavo LŽSP Švenčionių

Skaityti daugiau