Kitų metų gegužės 12-ąją, kartu su Prezidento rinkimų pirmuoju turu, vyks ir referendumas dėl Konstitucijos pataisos, kuria būtų palengvinamas dvigubos pilietybės įgijimas. Šį klausimą referendume bandyta spręsti ir 2019 m., tąkart pokyčių įvykdyti nepavyko. O kodėl jų reikia ir apie ką turėtume pagalvoti stovėdami prie balsadėžės? Pilietybės svarba Referendumas vyks dėl pakeitimų Konstitucijos 12 straipsnyje. Siūloma numatyti, kad Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ir praradimo tvarką nustato Konstitucinis įstatymas. Konstitucinio įstatymo statusas reiškia, kad

Skaityti daugiau

Pilietinė visuomenė – su šeima, valstybe ir verslu nesusijusių institucijų, organizacijų ir individų visuma. Pilietinė visuomenė nėra vieningas darinys. Tai – labiau sfera, kurioje, atskirai nuo valstybės ir verslo, veikia individai bei jų organizacijos, siekdami išsakyti savo nuomonę, iškelti probleminius klausimus ir ieškoti jų sprendimų. Pilietinė visuomenė kartais pristatoma kaip viena iš trijų pagrindinių visuomenės dalių (kitos dvi – valstybė ir verslas), su kuriomis yra tuo pačiu metu tiek ir glaudžiai susijusi, tiek ir konkuruojanti,

Skaityti daugiau

Premjero Algirdo Butkevičiaus siūlymus skelbti naują referendumą dėl Visagino atominės elektrinės (VAE) statybų Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys laiko išsisukinėjimu nuo prieš metus referendume žmonių išsakytos valios vykdymo ir įžvelgia Prezidentūros spaudimą. „Man susidaro įspūdis, jog premjeras, kalbėdamas apie dar vieno referendumo organizavimą, vykdo ne savo, o prezidentės valią, kuri netrukus po referendumo ir Seimo rinkimų yra viešai pareiškusi apie tokią galimybę. Kalbos apie antrą referendumą tuo pačiu klausimu yra nepagarba Lietuvos

Skaityti daugiau

Šiandien referendumui dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje sukanka lygiai metai. Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas, Seimo narys Linas Balsys teigia esantis nusivylęs, kad Lietuvos valdžia per metus nesugebėjo priimti sprendimo dėl referendumo rezultatų įgyvendinimo ir iki šiol ignoruoja piliečių išsakytą valią. Pasak L. Balsio, šiandieninė situacija Lietuvoje dėl referendumo rezultatų ignoravimo tampa panaši į padėtį tokiose demokratijos stokojančiose valstybėse, kaip Rusija ar Baltarusija. „Kas praėjus metams po referendumo padaryta? Nieko. Lygiai prieš metus įregistravau

Skaityti daugiau

Praėjusių metų spalį įvykusio patariamojo referendumo metu 64,85 proc. jame dalyvavusių rinkėjų į teiginį „Pritariu naujos atominės elektrinės statybai Lietuvos Respublikoje“ atsakė neigiamai, tačiau iki šiol balsavimo rezultatus bandoma sumenkinti ar net skelbti, jog žmonių pareikšta valia neturi juridinės galios. Tautos valią atvirai ignoruojančių politikų gretas papildė ir aukšto rango valdininkas – Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas, žiniasklaidoje išsakęs mintis, esą dėl nesibaigiančių diskusijų, reikia ar nereikia Lietuvai atominės elektrinės, kalta netiksli

Skaityti daugiau

Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tik­rų­jų tru­pu­tė­lį keis­ta, kad vėl mes kryps­ta­me į dis­ku­si­ją apie ener­ge­ti­ką, apie ato­mi­nę ener­ge­ti­ką, jos rei­kia ar ne­rei­kia. Tai yra la­bai rei­ka­lin­ga ir bū­ti­na dis­ku­si­ja ir ją tik­rai rei­kė­tų tęs­ti. Bet šian­dien mes tu­ri­me dis­ku­tuo­ti apie tai, ką mus įpa­rei­go­ja įsta­ty­mas, tai yra kaip mes įgy­ven­di­na­me tau­tos spren­di­mą, pri­im­tą re­fe­ren­du­me, ne­sta­ty­ti ato­mi­nės elek­tri­nės. To­dėl aš pa­tei­kiau at­ski­rą pa­tai­są prie dar­bo gru­pės iš­va­dų. Di­džia­jai iš­va­dų da­liai aš ga­lė­čiau pri­tar­ti, iš­sky­rus ke­le­tą da­ly­kų, ku­riuos gal

Skaityti daugiau

L. BALSYS (MSNG). Ger­bia­ma­sis Pir­mi­nin­ke, prem­je­re, mi­nist­rai! Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos var­du svei­ki­nu pa­tį Vy­riau­sy­bės su­si­for­ma­vi­mo fak­tą. Jau tik­rai lai­kas pra­dė­ti dirb­ti, o ne vien rū­pin­tis sa­vo an­glų kal­bos ge­bė­ji­mais. Taip pat džiu­gi­na pro­gra­mi­nė nuo­sta­ta siek­ti Lie­tu­vos ge­ro­vės ei­nant ža­lio­sios eko­no­mi­kos ir ener­ge­ti­kos ke­liu, to­kiu ke­liu ei­na to­kios ša­lys kaip Vo­kie­ti­ja ir ap­skri­tai vi­sa Eu­ro­pos Są­jun­ga. Bet, įver­tin­da­mas an­glų kal­bos reikš­mę jū­sų gy­veni­me, no­rė­čiau pri­min­ti an­glų pa­tar­lę, ku­ri sa­ko: „Vie­nu me­tu val­gy­ti py­ra­gą ir jį tu­rė­ti ne­įma­no­ma“. De­ja,

Skaityti daugiau

Nuo Fukušimos tragedijos praėjo daugiau kaip metai, tačiau informacija apie šį įvykį iki šiol lieka prieštaringa, neišsami ir netiksli. Fukušimos prefektūros, kur oras dabar užterštas radioaktyviomis medžiagomis, gyventojai grįžo prie įprasto gyvenimo. Jie tikisi, kad radiacija neturės jokios įtakos jų sveikatai. Tiesa, ramybės jiems neduoda per nepriklausomus šaltinius vis dažniau nutekanti informacija apie realias katastrofos pasekmes. Vidinis apšvitinimas, atviros evakuacijos zonos, radioaktyvus maisto užterštumas -- visos šios grėsmės kelia didžiulį siaubą, kurio jie patys nugalėti

Skaityti daugiau

 Laiškas rinkėjui Gerbiamas rinkėjau! Prie šio laiško prisegame žurnalą „Energijos erdvė“ Nr. 3 (elektroninė versija), kuriame energetikai ir sąžinę nepraradę politikai prieštarauja valdžios propaguojamam Visagino Atominės Elektrinės (VAE) projektui. Artėjant rinkimams ir referendumui, visuomenė turi teisę susipažinti ir su alternatyva, kuri yra priešinga valdžios, nuomonei. Todėl šį laišką ir prie jo prisegtą žurnalą turėtų perskaityti kaip galima daugiau žmonių. Siūlome Jums prisidėti prie šios informacijos platinimo, pasitelkiant internetą. Kiekvienas gavęs šį laišką, pasinaudodamas FW procedūra,

Skaityti daugiau

Pateikiame organizacijos laiško vertimą į lietuvių kalba. Su originaliu laiško tekstu galima susipažinti čia.   ATVIRAS LAIŠKAS Dėl naujos atominės elektrinės regione Amsterdamas, 2012 m. rugsėjo 27 d.   Gerb. p. Ministre pirmininke, Artėjant spalio 14 d. referendumui dėl naujos atominės elektrinės, bendradarbiaudama su Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis Greenpeace planuoja Jūsų šalyje surengti seriją susitikimų pavadinimu „Paklausk eksperto“. Organizacija Greenpeace yra labai susirūpinusi dėl šiuo metu Lietuvoje vykstančių diskusijų tono, daugiausiai diktuojamo Visagino atominės elektrinės projekto propaguotojų

Skaityti daugiau

Seimo nario Ž. Šilgalio pranešimas: referendume žmonės ne pataria, o sprendžia 2012 m. rugsėjo 20 d. pranešimas VIR   Iki spalio 14 d. vyksiančio referendumo dėl Visagino atominės elektrinės (VAE) statybų liko mažiau nei mėnuo, tačiau iki šios dienos iš valstybės pusės nedaroma nieko, kad referendumas įvyktų ir žmonės išsakytų savo nuomonę. Už mokesčių mokėtojų milijonus perkamose reklamose blizga modernūs reaktoriai, kalba protingi ekspertai, niekam nesuprantama technokratine kalba dėstomi VAE privalumai. Bet nei viename pirktiniame

Skaityti daugiau

Rugsėjo 12d. 12.00 val. V. Kudirkos a. Vilniuje vyks akcija "Pabusk spalio 14 d.", siekiant atkreipti dėmesį į atominės energetikos vystymo pavojus Lietuvoje. Dalyvauja P. Schockweiler (Europos jaunųjų žaliųjų federacija). Akcijos programoje numatytas masinis dalyvių skambinimas atsineštais varpeliais! Nelikime abejingais atominės energetikos problemoms ir sudalyvaukime akcijoje kartu! Maloniai kviečiame

Skaityti daugiau

Piliečių iniciatyvinė grupė "Žmonės sprendžia", siekianti referendumo dėl naujos atominės elektrinės Lietuvoje, taip pat šalies nevyriausybines aplinkosaugines organizacijas vienijanti Aplinkosaugos koalicija smerkia neskaidrius Lietuvos valdžios metodus, primetant Lietuvos žmonėms atominės elektrinės projektą.   Visuomenės nuomonės apklausos rodo, jog du trečdaliai Lietuvos gyventojų nepritaria naujos branduolinės jėgainės statybai, dar daugiau žmonių jaučia baimę dėl pavojingų branduolinių atliekų ilgalaikio laidojimo, yra įsitikinę, jog Visagino AE statyba užkraus sunkią skolų naštą mokesčių mokėtojams.   Viena didžiausių pasaulyje aplinkosauginė

Skaityti daugiau

Dėkojame visiems prisijungusiems prie referendumo "Žmonės sprendžia" ir Žaliųjų sąjūdžio akcijos "Prieš valdžios buldozerį", vykusios 2012 m.gegužės 10 d. prie LR Seimo. Lietuvos žaliųjų sąjūdis ketvirtadienį prie Seimo reikalavo parlamento nesvarstyti atominės elektrinės įstatymų, kol nebus surengtas referendumas dėl elektrinės. Grupelė žaliųjų sekė aplink Seimą važiuojantį buldozerį su užrašu „Hitachi“ ir rankomis „stabdė“ jį, kai jis bandydavo pasukti link parlamento pastato. Apie akciją lrytas.lt rašė: "Prieš buldozerį ėjo ir jam kelią rodė žaliasis su premjero

Skaityti daugiau

Lietuvos žaliųjų sąjūdžio pirmininkas Albinas Morkūnas teigia, kad referendumui dėl naujos AE Lietuvoje jau surinkta apie 50 tūkst. iš reikalingų 300 tūkst. parašų. Politikai visame pasaulyje naudojasi galimybe pakurstyti neracionalias piliečių baimes. Piliečių prievolė – reikalauti protingų argumentų.   Skaitykite daugiau:

Skaityti daugiau

Referendumas "Žmonės sprendžia - ne valdžia" WWW.ZMONESSPRENDZIA.LT Norint pasiekti tikslą - surinkti 300 000 referendumą palaikančių piliečių parašų vos per 3 mėnesius, mes: - turėsime aktyviai reklamuoti ir viešinti savo iniciatyvą; (už reklamą privalome mokėti) - turėsime sudaryti savanoriams patogias sąlygas rinkti parašus, juos apmokyti ir pagaminti atmintines (gamyba kainuoja); - turėsime aktyviai bendradarbiauti su kitomis organizacijomis (tam teks daug skambinti); - turėsime išsiųsti šimtus laiškų su parašų rinkimo lapais ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje

Skaityti daugiau

Straipsnių nerašau jau kurį laiką. Paskutinį komentarą savaitraščiui „Atgimimas“ parašiau prieš maždaug ketverius metus. Nesiruošiau tapti etatine komentatore, todėl pajutusi, kad nebeturiu ką daugiau pasakyti, ramiai atsisveikinau su šiuo ritualu. Įsikarščiavus diskusijoms apie naujos atominės elektrinės statybas, nebegaliu savo argumentų išlaikyti privačiame diskurse, ypač kai matau kaip atominės elektrinės tema bereikalingai priešina žmones, kurie siekia to pačio tikslo – Lietuvos energetinės nepriklausomybės.   Labai apmaudu, kuomet atominės elektrinės advokatai be jokio gilesnio tyrinėjimo kaip atominės

Skaityti daugiau

Šiandien, 2012 m. kovo 31 d. vykusiame Tarybos posėdyje nutarta 2012 m. gegužės 1 d. sušaukti partijos narių neeilinį Suvažiavimą. Politinės partijos Lietuvos žaliųjų sąjūdis neeilinio suvažiavimo darbotvarkės projektas: Politinės partijos Lietuvos žaliųjų sąjūdis įstatų keitimas. Politinės partijos Lietuvos žaliųjų sąjūdis pavadinimo keitimas. Politinės partijos Lietuvos žaliųjų sąjūdis pirmininko, pirmojo pavaduotojo,  pavaduotojų, valdybos ir tarybos atšaukimas ir rinkimai. Naujų valdymo organų rinkimai. Kiti

Skaityti daugiau

Kviečiame prisijungti prie referendumo iniciatyvos! 2012-tųjų metų kovo 20-tąją Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) rengia posėdį, kuriame bus tvirtinama privalomojo referendumo iniciatyvinė grupė ir jos reikalavimas atsiklausti Lietuvos žmonių, ar jie tikrai nori savo žemėje turėti galingą branduolinį reaktorių. Didžiausia šiandieninės Lietuvos problema – kad valdžia visiškai nesikalba su savo šalies žmonėmis. Pasitelkusi politines intrigas bei teisines gudrybes, ji bando prastumti sprendimus dėl branduolinės jėgainės , kuri kels pavojų mūsų vaikams, anūkams ir proanūkiams, guls ir

Skaityti daugiau

Sutinkant kalendorinio pavasario pirmąjį savaitgalį, šių metų kovo 3 d. Lietuvos žaliųjų sąjūdžio Vietos bendruomenių iniciatyvų ir kaimo reikalų komitetas kartu su Lietuvos žaliųjų sąjūdžio Švenčionių skyriumi ir Baltijos pluoštinių kultūrų augintojų ir perdirbėjų asociacija surengė išvažiuojamąjį posėdį-seminarą ekologine tema. Renginys vyko Švenčionių rajono Činčikų kaimo sodyboje. Į Lietuvos žaliųjų sąjūdžio vėliava papuoštą paprastą aukštaičių valstiečio trobą sugužėjo būrys kaimo bendruomenės narių bei svečių iš Švenčionių ir kitų šalies miestų. Renginys, kurį organizavo LŽSP Švenčionių

Skaityti daugiau

Kovo 1d., trečiadienį, Vyriausiajai rinkimų komisijai įteiktas prašymas registruoti iniciatyvinę grupę privalomajam referendumui dėl „Dėl sprendimo atominės elektrinės statyboms Lietuvoje priėmimo Tautos referendumu“. Kovo 20 d. šiuo klausimu numatomas Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis seime. Jei Komisijos sprendimas bus palankus, visuomeniškai aktyvių žmonių iniciatyvinė grupė tikisi parašus dėl referendumo surengimo pradėti rinkti dar šių metų kovo pabaigoje. Pagal šiuo metu galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, norint inicijuoti referendumą, per 3 mėnesius reikia surinkti ne mažiau nei 300

Skaityti daugiau

Š.m. lapkričio 30 d. 19.30 val. Pilaitės kultūros centre (Smalinės ir Vydūno gatvių sankirtoje) numatoma dokumentio filmo "Into eternity" ("Į amžinybę") peržiūra, kurios metu visuomenei bus pristatyta politinių partijų "Lietuvos žaliųjų sąjūdis" ir "Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga" iniciatyva reikalauti įstatymo pataisų. Siekiame surinkti 50 000 parašų ir pateikti Seimui svarstyti Referendumo įstatymo pataisas, numatančias, kad statant atominę elektrinę Lietuvos Respublikos teritorijoje privaloma atsiklausti piliečių nuomonės - surengti referendumą. „Into Eternity“ („Į amžinybę“) Žanras: dokumentinis filmas. Kalba:

Skaityti daugiau